• Välkommen på årets första AW
  28 september!

  Höstens AW är för föreningens medlemmar

 • Som medlem i SFK kan du söka bidrag för utveckling!

  Som medlem i SFK kan du söka bidrag ur föreningens Utvecklingsfond. Bidragets ändamål är att uppmuntra utveckling, erfarenhetsutbyte och genomförande av kunskapshöjande aktiviteter mellan SFK:s medlemskommuner.

  Till dig som är medlem: Se mer information på "Medlemssida" i huvudmenyn.

 • Värd för SFK:s Årskonferens 2025?
  Sista dag för ansökan 3 nov 2023

  Varje år hålls SFK:s Årskonferens och ni har chansen att ansöka om att vara värdkommun! Nu går det bra att ansöka om att vara värdkommun från och med 2025.
  OBS! Sista ansökningsdag är den 3 november 2023! 

  Ni är några kommuner som redan lämnat era ansökningar, ni behöver inte lämna in dem på nytt.

Hantering av personuppgifter inom SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

 INNEHÅLL 

 1. Inledning 
 1. Vad är personuppgifter? 
 1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
  • Till dig som är medlem i SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
  • Till dig som inte är medlem i SFK men ändå får våra utskick
  • När du deltar på någon av våra konferenser och kurser
  • När vi har en skyldighet enligt lag 
 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
 1. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter? 
 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
 1. Dina rättigheter 
 1. Kontaktuppgifter 
 1. Uppdateringar av informationstext                              

 

 1. Inledning

Denna informationstext förklarar hur SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Deltar i SFK
 • Ibland får epostutskick alternativt brevutskick t.ex. om oss och våra konferenser

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

 

 1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, epostadress, postadress.

 

 1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge deltagarna i SFK bra service.

 

3.1 Till dig som är medlem i SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

När du blir medlem i SFK anges ditt namn, epostadress, tillhörande förvaltning eller kontor, tillhörande kommun på vår hemsida. Dessa uppgifter kan endast ses av SFK:s administration. För att kunna fakturera medlemsavgifter finns fakturaadress, namn och epostadress på samtliga medlemmar redovisade i ett exceldokument. Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Kunna identifiera dig som deltagare i SFK
 • Kunna skicka faktura på serviceavgiften för ert deltagande i SFK
 • Kunna skicka information från SFK

Vi sparar uppgifter om dig så länge du deltar i SFK. Därefter tas informationen bort senast 24 månader efter avslutat medlemskap.

 

3.2 Till dig som inte deltar i SFK men ändå får våra utskick

Vår administration, Utvärderingsringen AB, har personuppgiftsansvar över epostregister till kommunala tjänstepersoner samt förvaltningar. Dessa används vid tillfälle av vår administration för att göra utskick t.ex. om oss och våra kommande konferenser. Om du inte vill ha epostutskick alternativt brevutskick kan du meddela oss så tar vi bort dina kontaktuppgifter.

 

3.3 När du deltar på någon av våra konferenser och kurser
I samband med våra konferenser och kurser hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Ha möjlighet att återkoppla till dig
Ha möjlighet att fakturera deltagaravgift
Ha möjlighet att utföra kundundersökningar
Dessa personuppgifter sparas 12 mån efter att administrationen av respektive kurs och konferens är avslutad.

3.4 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet.

 

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

 

 1. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

SFK lämnar aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut I de fall där det finns mottagare som hanterar personuppgifter för SFK:s räkning ska denne alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

 

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

 1. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

 1. Kontaktuppgifter

SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsföreniong, org. nr. 80 24 41 - 5286, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
c/o Utvärderingsringen AB
Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Vid övriga ärenden når du oss via epost på administration@fritid-kultur.se

 

 1. Uppdatering av informationstext

Denna informationstext uppdaterades senast den 26 november 2019 och kan komma att ändras.